Konkurs „Ameryka i TY”

 w Aktualności

Regulamin Konkursu „Ameryka i TY”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs internetowy organizowany jest na stronie thebestwaypoznan w serwisie Instagram, dostępnej pod adresem internetowym https://www.instagram.com/thebestwaypoznan/ .
2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs odbywa się w zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
4. Konkurs trwa w dniach 11.12.2023 – 20.12.2023
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
6. Organizatorem konkursu jest THE BEST WAY z siedzibą przy ul. Zeylanda 4/2 w Poznaniu.

§2
UCZESTNIK KONKURSU
1. Wzięcie udziału w konkursie dokonuje w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, które zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu.
3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
5. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z uczestnictwem w konkursie.
6. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba, która jest uczestnikiem programu Work and Travel 2022 i 2023 lub Camp USA 2022 i 2023 z biura The Best Way.
7. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik i przedstawiciel, jego małżonek, zstępny, wstępny oraz rodzeństwo Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§3
ZASADY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany, sponsorowany, ani stowarzyszony z serwisem Instagram. Wszelkie dane osobowe wymagane powierzane przez użytkowników w czasie trwania konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. Zakres użycia danych osobowych uczestników konkursu określa niniejszy Regulamin.
2. Serwis Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie profilu na Instagramie thebestwaypoznan, zaproponowanie  hasła, które najlepiej oddaje klimat, atmosferę programu Work and Travel USA lub Camp USA, udostępnienie na swoim profilu na Instagramie zdjęcia/relacji/rolki z tym tytułem z wyjazdu na program i oznaczenie biura @thebestwaypoznan. Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zgłoszenia konkursowe. Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe, wyraża zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia/rolki/relacji na stronie Organizatora w celach marketingowych. Wygrane zdjęcie/rolkę/relację wykorzystamy do promocji programów Work and Travel USA lub/i Camp USA. Za jakiekolwiek publikowanie przez Organizatora zdjęć zgłoszonych do konkursu, autorowi nie przysługuje honorarium, na co przystępując do konkursu uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę.

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia autorstwa Uczestnika, nie naruszające praw osób trzecich.

4. Ze zgłoszeń przesłanych:
a) od 11.12.2023 do 20.12.2023 do godziny 23.59 spełniających wszystkie warunki opisane w §3, pkt. 2, Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wybierze  najciekawsze zgłoszenie, które zostanie wyróżnione nagrodą.
5. Kryterium wyboru zwycięzców jest subiektywna ocena Jury. Wybór ten jest ostateczny.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
a) 21.12.2023

W tym dniu na stronie thebestwaypoznan w serwisie Instagram zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w formie postu. Zwycięzca ma 72 godziny od dnia opublikowania posta informującego o zwycięstwie na zgłoszenie się po nagrodę poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres Organizatora biuro@thebestway.pl, by ustalić termin odbioru nagrody.

§4
NAGRODY W KONKURSIE
1. Jury wyłoni  jednego zwycięzcę konkursu.
2. Nagrodą jest wybrana jedna z książek z podpisem Autorów – do wyboru:

„AMERYKA i MY”, Lidia Krawczuk oraz Paweł Żuchowski
„Busem przez świat – Ameryka za 8 dolarów”, Karol Lewandowski
„Busem przez świat – Alaska i Kanada” ,Karol i Aleksandra Lewandowscy
„Busem przez świat – Droga 66”, Karol i Aleksandra Lewandowscy
„Busem przez świat – Jak zorganizować własną podróż do USA”, Karol i Aleksandra Lewandowscy

 1. Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda jest zwolniona z podatku.
  4. W celu otrzymania nagrody, zwycięzca zobowiązany jest do przesłania danych adresowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) w wiadomości na adres mailowy Organizatora: biuro@thebestway.pl§5
  DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i prowadzeniem akcji promocyjnych w serwisach społecznościowych jest THE BEST WAY z siedzibą przy ul. Zeylanda 4/2 w Poznaniu.
  2. Administrator zbiera dane osobowe od uczestników konkursu takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, w celu organizacji konkursu.
  3. Każdemu, kto udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w §3. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w konkursie.
  5. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).
  6. Udostępnione dane mogą być powierzone współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim, zwanym Procesorami tych danych w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy marketingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w §3.
  7. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.
  8. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2.

  §6
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamację związaną z konkursem należy przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@thebestway.pl lub listownej na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs-REKLAMACJA” wraz z podaniem adresu zwrotnego do 3 dni po zakończeniu konkursu.
  2. Reklamacje składane w inny sposób nie będą uwzględniane.
  3. Komisja reklamacyjna ma 5 dni roboczych na ustosunkowanie się do nadesłanej reklamacji od momentu jej doręczenia.
  4. Decyzja komisji reklamacyjnej jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany o niej na piśmie, listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  §7
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną, jeśli jego działania związane z konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. W przypadku niemożności odbioru nagrody przez uczestnika konkursu Organizator może przenieść nagrodę na inną osobę.
  3. We wszystkich sprawach dotyczących konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Sporządzono w dniu: 08.12.2023

Ostatnie wpisy

ZOSTAW KOMENTARZ