1. Korzystanie ze strony www.tbw.pl, w szczególności zapisanie na wyjazdy, wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy może wymagać podania danych osobowych takich jak imiona, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i/lub data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer i data ważności paszportu, adres zamieszkania, dane do osoby kontaktowej w sytuacjach awaryjnych, informacje o studiach, informacje o pobytach na terenie USA i otrzymanych do tej pory wizach, a także danych wrażliwych takich jak informacja o niekaralności, których zebranie jest niezbędne do wykonania przez nas usługi organizacji wyjazdu na terytorium USA i których zebrania wymagają od nas odrębne przepisy.
2. Administratorem danych osobowych jest THE BEST WAY s.c. Adrianna Kita, Anna Przybyła, ul. Zeylanda 4/2, 60-808 Poznań, NIP 7781453816, kontakt: biuro@thebestway.pl
3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularzy kontaktowych i zapisu uniemożliwi nam odpowiedź na wysłane zapytanie oraz zapisanie na wyjazd.
4. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie i/lub zgłoszenie i zapisanie na wyjazd oraz realizację usług związanych z organizacją tego wyjazdu.
5. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.
6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
7. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
8. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
9. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy hostingowe, firmy ubezpieczeniowe, agencje lotnicze, hotele i dostawcy miejsc noclegowych, firmy marketingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.
10. Zebrane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które mają siedzibę na terenie USA i Kanady. Są to w szczególności: fundacje organizujące programy wymiany kulturowej, dostawcy usług noclegowych, linie lotnicze i operatorzy innych usług, które są niezbędne do organizacji wyjazdu na teren tych krajów. Administrator podpisał z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
11. Dane wrażliwe zostaną udostępnione tylko instytucjom, które tego wymagają na podstawie odrębnych przepisów do wykonania czynności niezbędnych do organizacji wyjazdu na terytorium USA i Kanady, w tym w szczególności do wydania wizy lub do objęcia ochroną ubezpieczeniową podczas wyjazdu.
12. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę www.tbw.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane użytkowników strony www.tbw.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie www.tbw.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.
14. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę www.tbw.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąc swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
15. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie www.tbw.pl oraz zostały opisane w Polityce cookies